Ном хэвлэл, орчуулсан бүтээлүүд

“ЮНЕСКО-ийн шим мандлын нөөц газруудын дэлхийн сүлжээнд нэр дэвшүүлэхэд шаардлагатай материалыг бэлтгэх удирдамж”

ЮНЕСКО-ийн Монголын үндэсний комисс нь “ЮНЕСКО-ийн шим мандлын нөөц газруудын дэлхийн сүлжээнд нэр дэвшүүлэхэд шаардлагатай материалыг бэлтгэх удирдамж”-ийг боловсруулж түгээсэн. Энэхүү удирдамжид ЮНЕСКО-ийн шим мандлын нөөц газруудын бүсчлэл, шалгуур үзүүлэлтүүд, гурван үндсэн чиг үүргийн талаарх мэдээлэл болон дэлхийн шим мандлын нөөц газруудын дэлхийн сүлжээнд нэр дэвшүүлэх маягтад хавсарган хүргүүлэх шаардлагатай баримт бичгүүдийн жагсаалтыг багтаасан болно. 


УншихДээш