БОЛОВСРОЛ

Хамрах хүрээ

unesco

ЮНЕСКО нь гишүүн орнуудад боловсролын бодлого, стратеги боловсруулах, тэдгээрийн үр дүнтэй хэрэгжилт, “тэгш хамран сургах, тэгш боломжийг хангасан чанартай боловсрол, бүх нийтийн насан туршдаа суралцах боломжийг дэмжих” Тогтвортой хөгжлийн 4 дэх зорилгод хүрэхэд дэмжлэг үзүүлж байна.

ЮНЕСКО нь боловсролын бодлогод үнэлгээ, шинжилгээ хийх, боловсролын салбарын хөгжлийн төлөвлөгөөний загвар гаргах, үндэсний боловсролын тэргүүлэх чиглэлүүдийг дэмжихийн тулд хандивчлагчдыг дайчлах, сургалтын хөтөлбөр шинэчлэх, багш нарын талаарх бодлого боловсруулах, мэдээлэл, харилцаа, холбооны технологийг боловсролд ашиглах зэрэг үйл ажиллагаанд техникийн туслалцаа үзүүлдэг. Түүнчлэн, бодлого боловсруулах, салбарын дүн шинжилгээ хийх, төлөвлөлт, загварчлал, нөөцийн тооцоолол гаргах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зэрэг байгууллагын чадавхыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлдэг.Дээш