МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБОО

Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө

unesco

ЮНЕСКО нь үгээр болон зургаар үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэхийг сурталчлан, ном хэвлэл болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахимаар чөлөөт, хараат бус, олон ургалч байдлыг дэмждэг. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн энэхүү дэвшил нь үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг дэмжихээс гадна энх тайван, тогтвортой байдал, хүний эрхийг дээдэлж, ядуурлыг зогсооход хувь нэмэр оруулдаг юм.
Энэхүү үндэслэл нь ЮНЕСКО хэвлэлийн эрх чөлөөний бодлого, сэтгүүлчдийн аюулгүй байдал болон мэргэжлийн ёс зүйтэй зарчимд суурилсан бие даасан сэтгүүлзүйг дэмждэгтэй холбоотой.
ЮНЕСКО-ийн хувьд олон ургалч болон олон төрлийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь мэдээллийн сонголтуудаас олон нийтийг зөв сонголт хийх боломжоор хангадаг. Ийм учраас ЮНЕСКО нь өнөөдөр олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг хөгжүүлэхэд болон хэвлэл мэдээллийн салбар дахь жендэрийн тэгш байдлыг дэмжихэд тус дэм болж байгаа юм.

unesco

ЮНЕСКО нь хувь хүмүүсийг мэдээлэл боловсруулагч болон мэдээлэл хүлээн авагчийн хувьд тэдэнд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол болон сэтгүүл зүйн боловсролын хүрээнд санаачилга гарган ажилладаг. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаг бичгийн 19 дүгээр зүйлд тусгасны дагуу ЮНЕСКО-ийн энэхүү өргөн хүрээнд хийгдэж байгаа үйл ажиллагаанууд нь үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг дэмжиж байгаа илрэл юм.

Мөн ЮНЕСКО нь Сэтгүүлчид, аюул, заналхийллээс салангад байж үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөөгөө хангаж буйг үндэслэн Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр ажилладаг. Түүнчлэн, тус байгууллага нь НҮБ-ын Сэтгүүлчдийн Аюулгүй байдлыг хамгаалах Ажлын төлөвлөгөө (Plan of Action) буюу эдгээр асуудлуудыг хамтран, олон талт байдлаар хэлэлцэж шийдвэрлэх ажлыг анх санаачилсан юм.



Дээш