Холбоо барих


"International Convention against Doping in Sport", Paris, 19 October 2005

 • 2014/10-16
 • 2856

Mongolia acceded to the convention on 15 October 2007.

СОЁЛЫН ИЛЭРХИЙЛЛИЙН ОЛОН ТӨРЛИЙГ ХАМГААЛАХ БОЛОН ХӨХИҮЛЭН ДЭМЖИХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ 2005.10.20

"Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions", ...

 • 2014/10-16
 • 3458

Mongolia acceded to the convention on 20 October 2005.

"Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage", Paris, 17 October ...

 • 2014/10-16
 • 3365

Mongolia acceded to the convention on 29 June 2005.

УС, НАМГАРХАГ ГАЗАР, ЯЛАНГУЯА УСНЫ ШУВУУД ОЛНООР АМЬДАРДАГ ОРЧНЫ ТУХАЙ РАМСАРЫН КОНВЕНЦ 1971.02.02

"Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat", ...

 • 2014/10-16
 • 2617

Mongolia acceded to the convention on 12 August 1997.

АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН ОРНУУДАД ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТ, ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ, ДИПЛОМЫГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ БҮСИН КОНВЕНЦ 1983.12.16

Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher ...

 • 2014/10-16
 • 2629

Mongolia acceded to the convention on 19 October 1991.

ТЕХНИК БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ КОНВЕНЦ 1989.11.10

"Convention on Technical and Vocational Education", Paris, 10 November 1989

 • 2014/10-16
 • 2860

Mongolia acceded to the convention on 19 October 1991.

ДЭЛХИЙН СОЁЛЫН БОЛОН БАЙГАЛИЙН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ 1972.11.16

"Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage", 16 ...

 • 2014/10-14
 • 2372

Mongolia acceded to the convention on 2 february 1990.

"Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict", ...

 • 2014/10-08
 • 2237

Mongolia acceded to the convention on 11 January 1964.

News

January 16th 2017


February 16th 2017


February 3rd 2017


January 31st 2017



12th January 2017



20th December 2016
















March 09, 2016








Events